Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Cenová nabídka:

Cenová nabídka obsahuje naceněné jednotlivé položky dodávky a montáže konstrukce včetně položek dopravy a manipulace (odhad dle našich zkušeností za předpokladu zabezpečení kontinuity montáže a přístupu ke stavbě). Dále obsahuje ilustrativní obrázek konstrukce a údaje o konstrukci jako uvažované zatížení, rozměry půdního prostou atd.

Cenová nabídka platí 6 měsíců, následně ji je možné bezplatně aktualizovat.

Vícepráce:

V případě komplikací při montáži.

Možné komplikace:

  • nedostatek místa pro jeřáb
  • nedostatek místa pro složení nákladu
  • zavazející elektrické dráty
  • nemožnost dostat se ke stavbě pro jinou překážku
  • neposkytnutí informací o absenci přípojky el. Energie na stavbě
  • nedodržení maximální povolené odchylky (10 mm) rovinnosti ŽB věnce případně základové desky

V případě nadstandardního servisu v rámci návrhu a realizace konstrukce můžou být vícepráce taky fakturovány a to zejména v případech: změny stavebního záměru a neustále aktualizování podkladu a CN, Opakující se zaměření stavby kvůli překážce na straně objednatele, výjezdy projektanta na stavbu z důvodu banálního nebo nepodstatného, …

Objednávka:

Objednat zakázku je možné pouze na základě poskytnuté cenové nabídky.
Objednání je možné pouze e-mailem a to konkrétní verze CN.
Objednání je zároveň souhlas s obchodními podmínkami.
Akceptování objednávky a zařazení do výroby je potvrzeno potvrzujícím e-mailem.
V případě zrušení objednávky jsou vyúčtované veškeré provedené náklady spojené s dosavadní realizací zakázky

Termín výroby:

Po objednání zakázky je potvrzujícím emailem sdělen předběžný plánovaný termín výroby a montáže.

Skutečný termín se v praxi může posunout. V ideálním případě se objednatel zhruba měsíc před plánovaným termínem výroby (dle rozsahu zakázky) informuje ohledně aktuálního možného posunutí termínu.

Termín montáže:

Konkrétní termín montáže se stanovuje zhruba týden před plánovaným nastoupením z důvodu lepšího předpokladu počasí. Zároveň se musí sehrát doprava s manipulací. Proto se může montáž posunout z důvodu třeba nepříznivého počasí nebo prodlení u externích dodavatelů (jeřáby, dopravci)

Předání díla:

Po dodání nebo namontování veškerých položek dle CN a objednávky následuje předání díla objednateli. 

Předání díla obsahuje prohlášení o vlastnostech dle normy.

Předání díla může proběhnout osobně po dodání nebo namontování nebo elektronicky e-mailem. V případě, že se objednavatel vyhýbá převzetí dodané konstrukce do 5 dnů od namontování nebo dodání, považuje se dílo za předané a začíná plynout záruční lhůta.

Platby:

Zhruba 14 dnů před plánovaným začátkem výroby dodavatel vystavuje objednateli zálohovou fakturu na 60 % z celkové ceny díla dle objednané verze CN. Při prodlení s úhradou zálohové faktury může být dodávka zakázky posunuta nebo vyřazena.

Po předání díla dodavatel vystavuje finální fakturu, kde můžou být kromě zálohy taky položky sleva nebo vícepráce.

V případě prodlení s úhradou finální faktury větším než 20 dnů, budou fakturovány úroky z prodlení za každý den po splatnosti ve výši 0,1 % z celkové ceny díla.

Záruka a reklamace:

Dodavatel poskytuje záruku 10 let pro veškeré dodané konstrukce od předání díla. Zárověň po dobu záruky archivuje veškeré výrobní dokumentace a výpočty zakázky.

Záruka platí pokud jsou správně provedeny navazující konstrukce jako střešní plášť, izolace nebo fasáda a konstrukce je chráněna před povětrnostními vlivy.

V případě neodborného zásahu do konstrukce nebo ztužení bez předchozí konzultace a potvrzení e-mailem záruka zaniká.

Případnou reklamaci řešíme v co nejkratším možném termínu zpravidla do týdne.

Reklamace není důvod pro neuhrazení finální faktury.

Závěrečné ustanovení:

Ostatní neupravené podmínky se řídí občanským zákoníkem.

Obchodní podmínky platí od 1.2.2020.

Objednejte si
výrobu dřevěné střešní konstrukce

Zavolejte nám nebo nám napište a sdělte nám vaši poptávku. 

Alfa konstrukce Měnín